Take a Look at Article

Strain Energy in Active Elastic Arteries

Gen Li, Jifeng Dai, Heming Cheng, Ke Zhang, Dongfang Ding, Liuchuang Wei and Xue Zhang