Take a look at the article

The Mini Review of The Impacts of Long COVID-19 on Multi-System

Xinyuan Yao, Qi Xu, Weidong Ye, Shuyi Chen, Shuang Li