The healing effect of music in cancer patients: An Invocation to Apollo

Michalopoulou Helena, Stamatis Konstantinos-Foivos, Ligga Georgia, Tsiaxri Georgia, Sakkali Eleni Stamatis Panagiotis
DOI: 10.33425/2768-4911.1013