Take a look at the article

The effect of multidisciplinary teamwork on nutritional intervention in patients with pulmonary arterial hypertension

Jun-Yan Jiang, Ping Yuan, Wang Lan, Cheng Jie, Chun-Yan Sun, Lei Yan, Yan Zhu, Hong-Ting Liu, Min Lu, Wen-Hui Wu, Qin-Hua Zhao, Jin-Ming Liu, Wei-Chen, Yan-Jun Mao and Jin-Ming Liu