Music therapy for patients with alzheimer’s disease: A focused critical review

Antigoni Fountouki, Stiliani Kotrotsiou, Theodosios Paralikas and Dimitrios Theofanidis
DOI: 10.33425/2693-1516.1013