Take a Look at Article

Music therapy for patients with alzheimer’s disease: A focused critical review

Antigoni Fountouki, Stiliani Kotrotsiou, Theodosios Paralikas and Dimitrios Theofanidis