Take a look at the article

Music therapy for patients with alzheimer’s disease: A focused critical review

Antigoni Fountouki, Stiliani Kotrotsiou, Theodosios Paralikas and Dimitrios Theofanidis