Take a look at the article

Huangqi-Guizhi-Wuwu Decoction in the Treatment of Diabetic Nephropathy (CKD2-4): A Study Protocol for a Prospective, Open, Multicenter and Controlled Trail

Lu Liu, Yu Xue, Yang-jianing Zhao, Jian-Guo Xie, Qing Guan, Yue Zhou, Jing-Chun Pan, Chang-Chuan Bai, Da-Peng Wang