Take a look at the article

Fast-track surgery in the treatment of Hirschsprung's disease: A prospective multicenter randomized controlled trial

Honglin Li, Jun Xiao, Yingjian Chen, Yongjun Chen, Zuxuan Wu, Hongyao Yuan, Xiaofeng Xiong and Zhi Li