Take a look at the article

Dynamic Characteristics of Iced Pantograph-Catenary System

Ning Zhou, Jiurui Liu, Yongming Yao, Xin Zhang, Zhao Liu, Weihua Zhang