Take a look at the article

BMP15 miR-31 FSHR axis regulates yak ovarian granulosa cell proliferation and P4 secretion

Yilong Yao, Yefen Xu, Suolang Sizhu, Yuheng Wang, Yun Chen, Qiangba Yangzong, Jiaqiang Niu, Honghui Wang, Qifa Li, Linghua Cheng, Min Guo